Ditt navn

  Epost

  Telefon

  Beskjed

  Olav Tryggvassons gate 40
  7011 Trondheim

  (+47) 908 07 700
  kontakt@bargaflyt.no

  AVTALE OM TILGANG TIL BARGAFLYT COWORKING

  1. LOKALENE

  Sted: Co-workingsenteret BargaFlyt, Olav Tryggvasons gate 40, 7011 Trondheim.
  Lokalene er åpne kl. 06.30 – 23.00.

  Tjenesten: Kunden får tilgang til co-workingsenteret BargaFlyt med rett til bruk av én ikke forhåndstildelt kontorplass basert på tilgjengelighet i åpent landskap og øvrige fellesfasiliteter i BargaFlyt sine lokaler (Lokalene). Tjenesten gjelder for én person for en forhåndsfastsatt periode (Avtaleperioden) som velges ved avtaleinngåelsen. Kunden får ved siden av tilgangen til co-workingsenteret fri tilgang til bruk av Wi-Fi, felleskjøkken, toaletter, print/scan/kopi, stillerom, garderobe med dusj, sykkelparkering, samt kaffe og te.

  Møterom: I tilknytning til Lokalene er det også etablert 8 møterom med plass til 2-14 personer (Møterommene). Møterommene er utstyrt med topp moderne AV-utstyr og whiteboard. Ved booking av møterom har man også tilgang til kaffe og te, samt mulighet for matservering.

  Møterommene kan bookes eksklusivt på www.bargaflyt.no/vare-moterom/ hvor vilkår og priser fremgår. Dersom Kunden ikke møter opp til det reserverte møterommet innen en halvtime etter planlagt tid, kan andre kunder ta i bruk møterommet for resten av den reserverte tiden.

  Booking av møterom følger prisene som er angitt på BargaFlyt sine nettsider.

  2. KUNDEN

  Navn på Kunden: Ved utsjekk legges navn og kontaktinformasjon inn i skjema som vil legges til denne avtale.

  3. TJENESTEYTER

  Navn på Tjenesteyter: Barga AS, org.nr. 993 768 286. Barga AS som driver co-workingkonseptet/-senteret BargaFlyt (heretter benyttes «BargaFlyt» som betegnelse på Tjenesteyter).

  Alle henvendelser kan rettes til: kontakt@bargaflyt.no Tlf: 908 07 700.

  4. SENTRALE VILKÅR

  Inngåelse av Avtalen: Denne avtalen (Avtalen) inngås mellom BargaFlyt og Kunden slik:

  Kunden velger tidspunkt og periode for bruk av Tjenesten og fyller ut obligatoriske opplysninger om Kunden (jf. punkt 1 over) på www.bargaflyt.no. Avtalen med standardvilkår må godkjennes før utsjekk og betaling. Kunden velger deretter metode for betaling for Tjenesten i betalingsløsningen.

  Straks betalingen er gjennomført ved valgt betalingsløsning, jf. over, anses Avtalen med standardvilkår godkjent og bindende inngått mellom BargaFlyt og Kunden. Betalingen anses ikke gjennomført før beløpet er mottatt på BargaFlyt’s konto.

  Vederlag: Vederlag for Tjenesten fastsettes i NOK i henhold til gjeldende prisliste (Vederlaget). Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift. Tjenesten vil bli tillagt merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats. Prislisten kan endres uten varsel.

  Vederlaget inkluderer strøm, samt bruk av fellestjenester, slik som angitt i punkt 1 over og punkt 2 i standardvilkårene (se Vedlegg 1 til Avtalen under).

  Tilgang til Tjenesten: : Kunden får tilgang til Tjenesten fra valgt tid ved bestilling. Langtidsleietakere får tildelt adgangsbrikke. Korttidsleietakere får tilgang via QR-kode.

  Forholdet til husleieloven: Partene er enige om at Avtalen ikke utgjør et leieforhold etter husleieloven. For det tilfelle at husleieloven likevel skulle komme til anvendelse på Avtalen vedtar Kunden at tvangsfravikelse kan kreves når den avtalte perioden for bruk av tjenesten er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b).

  Øvrige vilkår: Se standardvilkårene inntatt som Vedlegg 1 til Avtalen i neste avsnitt under.

  Standardvilkår

  Bargaflyt.no er levert av BARGA AS, organisasjonsnummer 993 768 286.

  Kontaktinformasjon

  Telefon: 908 07 700
  Epost: kontakt@bargaflyt.no
  Juridisk adresse: Nordre gate 6, 7011 Trondheim

  1. Generelt

  Standardvilkårene for BargaFlyt co-working er en integrert del av Avtalen for tilgang til co-working. Definisjoner i Avtalen gjelder også for Standardvilkårene.

  2. Bruk

  Retten til benyttelse av Lokalene og Tjenestene gjelder kun den registrerte Kunden, og Kunden kan ikke overlate bruken til andre. Kunden vil få utdelt adgangsbrikke eller digital adgangsordning ved etablering av kundeforholdet med BargaFlyt, som kan brukes til å skaffe seg tilgang til Lokalene innenfor åpningstidene fastsatt av BargaFlyt. Adgangen er kun ment for Kunden.  Dersom Kunden skal ha besøk må det enten bookes en kontorplass til den besøkende eller så må Kunden booke et møterom på BargaFlyt sin nettside.

  Kunden har ikke en eksklusiv rett til noen gitt kontorplass. Kunden velger ved daglig ankomst en fritt valgt ledig kontorplass i det åpne landskapet. Ved eventuell fullbooking har Kunden ikke krav på noen kompensasjon for at Kunden ikke får tilgang til kontorplass, men BargaFlyt skal så langt mulig tilrettelegge for at Kunden skal kunne benytte eventuelle ledige møterom.

  Kundens valgte kontorplass for dagen skal holdes ryddig. En kontorplass kan ikke holdes av lengre enn to timer uten at den er i bruk. Har kontorplassen stått ubrukt i to timer eller mer, kan den tas i bruk av andre. Kunden plikter uavhengig av dette å forlate kontorplassen fullstendig ryddet og klar for bruk av eventuell annen bruker ved utløp av hver arbeidsdag, samt ved utløp av Avtaleperioden. Ved mangelfull rydding av kontorplass har BargaFlyt rett til å fjerne Kundens eiendeler fra plassen. Eiendeler som ikke hentes etter 2 dagers varsel fra BargaFlyt skal anses etterlatt, og tilfaller BargaFlyt.

  Kunden står fritt til å oppholde seg i og bruke Lokalene, men plikter å rydde opp og gjøre rent etter bruk av utstyr, møbler, installasjoner o.l. Dersom Kunden flytter på møblement, skal dette kun være midlertidig og settes på plass igjen etter bruk.

  Det skal ikke legges igjen mat, drikke, søppel e.l. i Lokalene. Se egne miljøstasjoner for kildesortering i Lokalene. Alle måltider skal konsumeres i områder som er satt av til dette formål. Det er ikke tillatt å installere egen kaffemaskin og lignende – uten spesifikk avtalt.

  Kunden har tilgang til trådløst nettverk. Nettverket skal ikke brukes til ulovlig aktivitet, herunder ulovlig nedlastning og/eller opplastning. Det er ikke tillatt å besøke nettsider med innhold som kan virke støtende for andre.

  Elektrisitet skal kun brukes til normal belysning, strøm til personlige datamaskiner og små apparater, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til annet av BargaFlyt i forkant.

  Lokalene må kun benyttes til kontorvirksomhet. Endring av virksomheten i Lokalene, herunder drift av annen, beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten BargFlyt’s skriftlige forhåndssamtykke. Kunden plikter å behandle så vel Lokalene som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet.

  I Lokalene er det ikke tillatt å:

  Kunden har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø i Lokalene, og skal ta hensyn til de andre kundene. En målsetting er å legge til rette for at Kunden kan etablere forbindelser med likesinnede. For å unngå forstyrrelser bør networking skje i god avstand til kontorplasser som er i bruk.

  Støy skal holdes på et arbeidsvennlig nivå, slik at det ikke forstyrrer eller irriterer andre kunder som bruker Lokalene. Herunder skal Kunden:

  1. Holde ringelyd [og samtaler] på telefonen på et lavt nivå.
  2. Ikke spille musikk gjennom høyttalere og holde lydvolumet på øretelefoner på et slikt nivå at det ikke kan være forstyrrende for andre.
  3. Ta lengre telefonsamtaler, digitale møter m.v. i egnede områder slik at andre ikke forstyrres.

  3. Betaling 

  Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten ved booking. Betalingsmåten er levert av Wordline og vi tilbyr kortbetaling eller Vipps-betaling. Ved valg av disse betalingsmåter blir kortet ditt trukket umiddelbart når du booker et møterom eller bestiller en kontorplass hos oss.

  Vi tilbyr som alternativ en trygg og enkel fakturaløsning ved valg av Faktura(bedrift). Ved valg av faktura er forfallstiden 14 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og
  være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk.
  Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

  4. Pris

  Den til enhver tid gjeldende prisliste er synlig på www.bargaflyt.no. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift. Tjenesten vil bli tillagt merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats. Prislisten kan endres uten varsel.

  5. BargaFlyt’s ansvar

  BargaFlyt er ansvarlig for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel. Hva gjelder mangel forutsettes at mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningen er begrenset oppad til 1 måneds vederlag, med mindre BargaFlyt har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

  Kunden har ikke rett til å holde tilbake Vederlag til sikkerhet for de krav Kunden har eller måtte få mot BargaFlyt som følge av forsinkelse eller mangel.

  Dersom Kunden ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra BargaFlyt’s side som grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsel om at Avtalen kan bli hevet dersom misligholdet ikke opphører.

  Kunden har ikke krav på erstatning eller prisavslag ved avbrudd i forsyninger av vann, energi, luft etc. som ikke er vesentlige. Under enhver omstendighet er Kunden avskåret fra å kreve erstatning eller prisavslag når avbruddet/feilen skyldes en hindring utenfor BargaFlyt’s kontroll. BargaFlyt er heller ikke ansvarlig for tap knyttet til eventuelle feil, herunder sikkerhetsfeil, ved IT-systemer og/eller internettilkobling i bygget, med mindre BargaFlyt har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. BargaFlyt er ikke ansvarlig for indirekte tap.

  BargaFlyt tegner forsikring for Lokalene. BargaFlyt er ikke ansvarlig for eiendeler som Kunden medbringer til Lokalene, slik som for eksempel PC, nettbrett, personlige eiendeler mv., og Kunden kan ikke rette krav mot BargaFlyt dersom slike eiendeler skulle bli borttatt eller ødelagt.

  6. Kundens ansvar

  Kunden skal behandle alle deler av Lokalene, dets utstyr, tilpasninger og møbler med aktsomhet. Kunden er ansvarlig for all skade eller mangler som skyldes Kunden selv eller personer som Kunden har gitt tilgang til Lokalene.

  Kunden har ansvar for å holde egne eiendeler og interesser mv. forsikret.

  Gjør kunden seg skyldig i vesentlig mislighold av Avtalen, herunder Standardvilkårene, kan BargaFlyt heve Avtalen.

  BargaFlyt’s erklæring om heving av Avtalen på bakgrunn av vesentlig mislighold, skal være skriftlig og begrunnet.

  7. Overdragelse eller transport

  Overdragelse eller transport av Avtalen er ikke tillatt.

  Adgangskoden som utstedes til Brukeren i avtaleperioden er personlig og kan ikke meddeles til eller benyttes av andre, inkludert andre kunder. Adgangskoden kan ikke benyttes av Brukeren etter utløpet av avtaleforholdet.

  Mister Kunden adgangsbrikken, skal Kunden gi BargaFlyt beskjed om dette uten ugrunnet opphold. Mistet adgangsbrikke faktureres med kr 500 eks mva. Ny brikke utstedes med faktura kr 500 eks mva. Alle adgangsbrikker skal tilbakeleveres senest ved utløp av leiekontrakt. Ved unnlatelse av tilbakelevering
  faktureres hver brikke med kr 500 eks mva.

  8. Brann/destruksjon/brannvern/alarm

  Blir Lokalene ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan BargaFlyt erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under Avtalen.

  Kunden har plikt til å sette seg inn i byggets brannvernregler og rømningsplan. Likeledes har Kunden plikt til å delta på brannøvelser avholdt av byggets eier, samt å utpeke en evakueringsansvarlig. Kunden er ansvarlig for å informere alle sine ansatte om gjeldende regler og planer.

  Uaktsom utløsning av alarmer – grunnet Kundens bruk – som medfører utrykning/kostnader, vil bli belastet Kunden.

  9. Behandling av personopplysninger

  Kunden er kjent med at BargaFlyt i forbindelse med drift av BargaFlyt, herunder blant annet ved utstedelse av adgangskode og utøvelse av adgangskontroll, vil ha behov for å behandle personopplysninger om Kunden. Kunden plikter å yte nødvendig bistand i forbindelse med slik behandling, herunder ved å bistå med innhenting av de samtykker som er nødvendige i den forbindelse, etter forespørsel fra BargaFlyt. Kunden er også innforstått med at det på et senere tidspunkt kan bli nødvendig å supplere Avtalen eller inngå en separat avtale for behandling av personopplysninger, herunder dersom en av partene skal behandle personopplysninger på vegne av den annen part.

  BargaFlyt vil, dersom BargaFlyt finner det nødvendig for å overholde gjeldende personvernlovgivning, utarbeide en personvernerklaring som redegjør for BargaFlyt’s behandling av personopplysninger. En eventuell personvernerklæring vil gjøres tilgjengelig for Kunden.

  10. Taushetsplikt

  Sensitiv informasjon (personlig eller forretningsmessig) som Kunden kommer over og som gjelder andre kunder, kunders arbeidstaker, gjester eller nærstående, har Kunden taushetsplikt om.

  11. Bruk av sensorteknologi

  BargaFlyt forbeholder seg retten til å benytte sensorer i Lokalene for å kartlegge bruken av Lokalene på en generell basis, for å skape en best mulig brukeropplevelse for kundene.

  12. Endringer

  BargaFlyt forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på www.bargaflyt.no. Dersom BargaFlyt vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til Kundens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelige på www.bargaflyt.no 30 dager før de trer i kraft.

  Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på www.bargaflyt.no godtar Kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke www.bargaflyt.no.

  13. Lovvalg og tvisteløsning

  Alle forhold tilknyttet Avtalen, herunder Standardvilkårene, reguleres av norsk rett. Trøndelag tingrett vedtas som verneting i alle tvister som gjelder denne avtalen.

  I den grad avtaleforholdet skulle bli ansett som et leieforhold etter husleieloven, vil følgende bestemmelser i husleieloven ikke gjelde: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 5-8, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 10-6. For øvrig er det Avtalen og Standardvilkårene som gjelder i de tilfeller der disse har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

  AVTALE OM LEIE AV MØTEROM

  1. Inngåelse av Avtalen

  Denne avtalen (Avtalen) inngås mellom BargaFlyt og Kunden slik:

  Kunden velger ønsket møterom og tidspunkt for leie av møterom og eventuelle tilhørende tjenester (samlet benevnt «Tjenesten»). Kunden fyller ut obligatoriske opplysninger om Kunden på www.bargaflyt.no. Kunden skal herunder angi organisasjonsnummer. Leie av møterom forutsetter at Kunden er registrert i MVA-registeret og ved bestillingen bekrefter dette. De nevnte obligatoriske opplysninger utgjør en del av Avtalen. Avtalen må godkjennes før utsjekk og betaling. Kunden velger deretter metode for betaling i betalingsløsningen.

  Straks betalingen er gjennomført ved valgt betalingsløsning, jf. over, anses Avtalen godkjent og bindende inngått mellom BargaFlyt og Kunden. Betalingen anses ikke gjennomført før beløpet er mottatt på BargaFlyt’s konto.

  2. Vederlag

  Vederlag for Tjenesten fastsettes i NOK i henhold til gjeldende prisliste (Vederlaget). Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift. Vederlaget vil bli tillagt merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats.

  Prislisten kan endres uten varsel.

  Vederlaget inkluderer strøm og Wi-Fi, samt bruk av fellestjenester, herunder bruk av felleskjøkken, toaletter, print/scan/kopi, stillerom, garderobe med dusj, sykkelparkering, samt kaffe og te.

  3. Bruk

  Møterom må reserveres på forhånd gjennom BargaFlyt’s bookingsystemer. Ved booking av møterom vil Kunden ha tilgang til det valgte møterommet i den valgte tidsperioden. For å få tilgang til møterommet utstedes det en QR-kode 15 minutter før angitt bookingtid. QR-koden er gyldig 15 minutter før angitt bookingtid og utløper 15 minutter etter angitt bookingtid. Det er ikke tillatt å være flere i møterommet enn antall personer som er oppgitt på BargaFlyt’s nettside for det bestemte møterommet.

  Dersom Kunden ikke møter opp til det reserverte møterommet innen en halvtime etter planlagt tid, kan andre
  kunder ta i bruk møterommet for resten av den reserverte tiden.

  Kunden plikter å forlate møterommet fullstendig ryddet og klar for bruk av andre kunder ved utløpet av den valgte tidsperioden ved booking. Ved mangelfull rydding av møterommet har BargaFlyt rett til å fjerne Kundens eiendeler fra møterommet. Eiendeler som ikke hentes etter 2 dagers varsel fra BargaFlyt skal anses etterlatt, og tilfaller BargaFlyt.

  Kunden har tilgang til trådløst nettverk. Nettverket skal ikke brukes til ulovlig aktivitet, herunder ulovlig nedlastning og/eller opplastning. Det er ikke tillatt å besøke nettsider med innhold som kan virke støtende for andre.

  Elektrisitet skal kun brukes til normal belysning, strøm til personlige datamaskiner og små apparater, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til annet av BargaFlyt i forkant.

  I møterommene er det ikke tillatt å:

  1. røyke,
  2. nyte alkoholholdig drikke,
  3. ha med medbrakt mat og drikke som er til sjenanse for andre brukere, for eksempel mat med sterk lukt,
  4. ha med dyr (med unntak av førerhund),
  5. oppbevare sykler eller andre transportmidler,
  6. ha materialer eller utstyr som representerer en fare for personer og/eller materiell,
  7. henge opp hyller, bilder el. med f.eks. spiker eller tape som kan gjøre skade på vegger og inventar,
  8. montere fast utstyr og installasjoner,
  9. gjøre faste endringer, som å bytte låser eller bytte ut systemer, møblement eller annet,
  10. medbringe egne møbler – uten spesifikk avtale,
  11. bruke Møterommene til andre aktiviteter enn til jobbsammenheng, herunder er det forbudt å bruke Møterommene:
   1. som bosted,
   1. til å overnatte og
   1. til private arrangementer.

  Ved booking av møterom får Kunden tilgang til kaffe og te. Dersom Kunden ønsker mat på møterommet, kan dette bestilles samtidig med booking av møterommet på BargaFlyt’s nettside. Ønsket mat og drikke vil da bli servert i møterommet på et valgt tidspunkt.

  4. Betaling 

  Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten ved booking. Betalingsmåten er levert av Wordline og vi tilbyr kortbetaling eller Vipps-betaling. Ved valg av disse betalingsmåter blir kortet ditt trukket umiddelbart når du booker et møterom hos oss. Vi tilbyr som alternativ en trygg og enkel fakturaløsning ved valg av Faktura(bedrift). Ved valg av faktura er forfallstiden 14 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og
  være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk.

  Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

  5. Pris

  Booking av møterom følger prisene som er angitt på BargaFlyt sine nettsider. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift. Tjenesten vil bli tillagt merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats. Prislisten kan endres uten varsel.

  6. BargaFlyt’s ansvar

  BargaFlyt er ansvarlig for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel. Hva gjelder mangel forutsettes at mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatning er begrenset oppad til [prisen for det valgte møterommet], med mindre BargaFlyt har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

  Kunden har ikke rett til å holde tilbake Vederlag til sikkerhet for de krav Kunden har eller måtte få mot BargaFlyt som følge av forsinkelse eller mangel.

  Dersom Kunden ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra BargaFlyt’s side som grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsel om at Avtalen kan bli hevet dersom misligholdet ikke opphører.

  Kunden har ikke krav på erstatning eller prisavslag ved avbrudd i forsyninger av vann, energi, luft etc. som ikke er vesentlige. Under enhver omstendighet er Kunden avskåret fra å kreve erstatning eller prisavslag når avbruddet/feilen skyldes en hindring utenfor BargaFlyt’s kontroll. BargaFlyt er heller ikke ansvarlig for tap knyttet til eventuelle feil, herunder sikkerhetsfeil, ved IT-systemer og/eller internettilkobling i bygget, med mindre BargaFlyt har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. BargaFlyt er ikke ansvarlig for indirekte tap.

  BargaFlyt tegner forsikring for Møterommene. BargaFlyt er ikke ansvarlig for eiendeler som Kunden medbringer til Møterommene, slik som for eksempel PC, nettbrett, personlige eiendeler mv., og Kunden kan ikke rette krav mot BargaFlyt dersom slike eiendeler skulle bli borttatt eller ødelagt.

  7. Kundens ansvar

  Kunden skal behandle alle deler av Møterommene, dets utstyr, tilpasninger og møbler med aktsomhet. Kunden er ansvarlig for all skade eller mangler som skyldes Kunden selv eller personer som Kunden har gitt tilgang til Lokalene.

  Kunden har ansvar for å holde egne eiendeler og interesser mv. forsikret.

  Gjør kunden seg skyldig i vesentlig mislighold av Avtalen, herunder Standardvilkårene, kan BargaFlyt heve Avtalen. BargaFlyt’s erklæring om heving av Avtalen på bakgrunn av vesentlig mislighold, skal være skriftlig og begrunnet.

  8. Overdragelse eller transport

  Overdragelse eller transport av Avtalen er ikke tillatt.

  9. Brann/destruksjon/brannvern/alarm

  Blir Møterommene ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan BargaFlyt erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under Avtalen.

  Kunden har plikt til å sette seg inn i byggets brannvernregler og rømningsplan. Likeledes har Kunden plikt til å delta på brannøvelser avholdt av byggets eier, samt å utpeke en evakueringsansvarlig. Kunden er ansvarlig for å informere alle sine ansatte om gjeldende regler og planer.

  Uaktsom utløsning av alarmer – grunnet Kundens bruk – som medfører utrykning/kostnader, vil bli belastet Kunden.

  10. Behandling av personopplysninger

  Kunden er kjent med at BargaFlyt i forbindelse med drift av BargaFlyt, herunder blant annet ved utøvelse av adgangskontroll, vil ha behov for å behandle personopplysninger om Kunden. Kunden plikter å yte nødvendig bistand i forbindelse med slik behandling, herunder ved å bistå med innhenting av de samtykker som er nødvendige i den forbindelse, etter forespørsel fra BargaFlyt. Kunden er også innforstått med at det på et senere tidspunkt kan bli nødvendig å supplere Avtalen eller inngå en separat avtale for behandling av personopplysninger, herunder dersom en av partene skal behandle personopplysninger på vegne av den annen part.

  BargaFlyt vil, dersom BargaFlyt finner det nødvendig for å overholde gjeldende personvernlovgivning, utarbeide en personvernerklaring som redegjør for BargaFlyt’s behandling av personopplysninger. En eventuell personvernerklæring vil gjøres tilgjengelig for Kunden.

  11. Taushetsplikt

  Sensitiv informasjon (personlig eller forretningsmessig) som Kunden kommer over og som gjelder andre kunder, andre kunders arbeidstakere, gjester eller nærstående, har Kunden taushetsplikt om.

  12. Bruk av sensorteknologi

  BargaFlyt forbeholder seg retten til å benytte sensorer i Lokalene og Møterommene for å kartlegge bruken av Møterommene og Lokalene på en generell basis, for å skape en best mulig brukeropplevelse for kundene.

  13. Endringer

  BargaFlyt forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på www.bargaflyt.no. Dersom BargaFlyt vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til Kundens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelige på www.bargaflyt.no 30 dager før de trer i kraft.

  Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på www.bargaflyt.no godtar Kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke www.bargaflyt.no.

  14. Lovvalg og tvisteløsning

  Alle forhold tilknyttet Avtalen, herunder Standardvilkårene, reguleres av norsk rett. Trøndelag tingrett vedtas som verneting i alle tvister som gjelder denne avtalen.

  Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 5-8, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 10-6. For øvrig er det Avtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.